POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY ONESTAGE.PL

Wersja obowiązująca od 10.05.2020 r.

Bezpieczeństwo platformy OneStage.pl oraz ochrona danych osobowych Użytkowników oraz Twórców ma dla nas bardzo ogromne znaczenie. Poniższa Polityka Prywatności (Polityka) została opracowana, aby przybliżyć Ci najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach Platformy, w tym cele i podstawy prawne takiego przetwarzania, a także prawa przysługujące Ci na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wszystkie określenia niezdefiniowane w tej Polityce mają znaczenie nadane im w ramach Regulaminu Platformy OneStage.pl.

1. Podstawowe pojęcia

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia szczegółowych zasad przetwarzania przez nas (Usługodawcę) Twoich danych osobowych, chcielibyśmy upewnić się, że pojęcia, którymi posługujemy się w ramach tej Polityki, są dla Ciebie zrozumiałe.

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nakłada szereg obowiązków na administratorów, czyli podmioty, które decydują o tym w jaki sposób i dla jakich celów będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Platformy jest firma DAMBOR INTERACTIVE DAMIAN BOROWIEC, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 29a/88, 01-010 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272632337

(dalej „OneStage.pl”, „My”, “Nas” lub „Nasz").

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie, której identyfikacja jest możliwa z wykorzystaniem dodatkowych identyfikujących ją informacji, takich jak np. imię i nazwisko czy adres IP.

Przetwarzanie to z kolei dokonywanie operacji na danych osobowych, a wśród nich m. in. ich zbieranie, przechowywanie, łączenie, wykorzystywanie w określonym celu, usuwanie lub niszczenie. Tak rozumiane przetwarzanie może w określonych okolicznościach wiązać się z profilowaniem, które jest zautomatyzowanym rodzajem przetwarzania, polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny, analizy lub prognozy różnych aspektów dotyczących np. preferencji, efektów pracy lub zachowania osoby fizycznej.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc do nas na adres: biuro@onestage.pl.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Administrator Danych

DAMBOR INTERACTIVE DAMIAN BOROWIEC, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5272632337. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator korzysta z technologii cookies i podobnych. Szczegóły w powyższym zakresie określają dalsze zapisy niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności określa szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Administratora. W każdym przypadku w razie ewentualnej sprzeczności niniejszej polityki z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo będą miały obowiązujące przepisy.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: biuro@onestage.pl , lub pisemnie na adres: ul. Nowolipki 29a/88, 01-010 Warszawa.

Uregulowanie prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych wskazane są w nowej ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania,adres e-mail, numer telefonu, NIP, PESEL, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

- zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

- w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

- w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zamówiłeś usługę,

- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli założyłeś konto.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane są przetwarzane przez następujące podmioty:

DAMBOR INTERACTIVE DAMIAN BOROWIEC, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5272632337 – w Centrum Danych tej firmy znajduje się serwer na którym jest umieszczona nasza strona i panel klienta

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje technologię cookies i podobne. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacje te mogą również w przypadku wyrażenia odrębnej zgody zawierać dane osobowe, np. adres IP. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

- „analityczne” pliki cookies umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Cookies te gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies można podzielić na dwie grupy:

- „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);

- „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies lub http://wszystkoociasteczkach.pl/

Poniżej podano również linki do odpowiednich informacji o sposobie usuwania cookies dla danej przeglądarki. Informacje te są również dostępne w zakładce „pomoc” w danej przeglądarce.

Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zapisywanie w niej przez Administratora plików cookies i podobnych oraz odczytywanie informacji z takich plików.

Pamiętaj, że przekazanie nam danych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu umownego ani ustawowego. Jeśli zdecydujesz się nie podać nam określonych kategorii swoich danych, niezbędnych do funkcjonowania określonych funkcji Platformy (np. danych rozliczeniowych w przypadku chęci wzięcia udziału w Kampanii), te funkcje będą dla Ciebie niedostępne.

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Pamiętaj, że akceptując postanowienia Regulaminu, zawierasz z nami umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Platformy. Z tego względu Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia, a następnie realizacji łączącej nas umowy, a tym samym prawidłowego świadczenia usług na Twoją rzecz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Platformy, podniesienia jakości i rozwoju naszych usług, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o niezbędność do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na zapewnieniu ciągłości działania Platformy i dalszego doskonalenia usług, które świadczymy na Twoją rzecz, w tym rozwoju nowych funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W określonych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji spoczywającego na nas obowiązku prawnego, np. w celu zapobiegania nadużyciom czy odpowiadania na zapytania organów państwowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę, a jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim ją wycofałeś.

4. Jakie są Twoje prawa?

Na gruncie RODO przysługuje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Ich zakres może różnić się w zależności od szczególnych okoliczności, np. podstaw prawnych takiego przetwarzania.

Masz prawo do:

- uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, jesteś uprawniony do uzyskania do nich dostępu oraz informacji związanych z ich przetwarzaniem, w tym uzyskania kopii takich danych;

- żądania niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia danych niekompletnych;

- żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że dane zostaną usunięte tylko w sytuacji gdy:

- nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej przetwarzania,

- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, któremu podlegamy,

- dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

- gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniosłeś wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;

- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody). Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania opartego na niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych lub podmiotów trzecich, lub niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją);

- do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Realizacja Twojego żądania jest bezpłatna, co oznacza, że nie musisz wnosić żadnej dodatkowej opłaty. Pamiętaj jednak, że jeśli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności jeśli będzie miało ustawiczny charakter, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę lub odmówić podjęcia działań.

Jeśli masz wątpliwości związane z tym w jaki sposób korzystać z przysługujących Ci praw, chciałbyś poznać szczegóły związane z ich realizacją lub przekazać nam swoje żądanie, skontaktuj się z nami za pisząc na adres biuro@onestage.pl

Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Spinner
Ładowanie...

Dbamy o twoją prywatność!

Korzystanie z plików cookie pozwala nam zapewnić ci większa wygodę w korzystaniu z serwisu, a nam pomoże się rozwijać